NROF under korona-pandemien

Koronakrisen har truffet oss alle i større eller mindre grad. For NROF har den blant annet medført kansellering og flytting av viktig aktivitet, endrede arbeidsrutiner og en betydelig frivillig innsats fra medlemmer over hele landet.

PP/ ERIK GUSTAVSON, GENERALSEKRETÆR

Generalsekretær Erik Gustavson, på hjemmekontor fire dager i uken. Møter holdes på Skype.

■■■ All ære til våre folk som har bidratt i en krevende situasjon, enten i kraft av sin ordinære jobb eller som frivillige mannskaper, med den kompetansen de har gjennom Forsvaret, Sivil­forsvar­et, Helsevesenet, Politi, Røde Kors, NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) og andre frivillige organisasjoner.

Aktiviteter i 2020

NROF som organisasjon er avhengig av at det gjennomføres aktiviteter som gjør at medlemmene finner det interessant å være med. I en unntakssituasjon som det vi har hatt hittil i 2020 er det derfor ekstra viktig at NROF sentralt og NROFs avdelinger viser kreativitet og handlekraft for å kunne treffe flest mulig medlemmer når situasjonen tillater det. Dette krever planlegging.

Flere avdelinger har vært kreative i å øke aktivitetsnivået lokalt i tråd med de bestemmelser og retningslinjer som til enhver til gjelder fra myndighetene. Dette er veldig positivt. Vi oppfordrer dere alle til å fortsette å søke muligheter for aktiviteter, i egen avdeling og sammen med andre, innenfor de rammer som er gitt.

I løpet av våren har flere sentrale aktiviteter måttet utsettes eller avlyses. Sekretariatet jobber nå, i samarbeid med ansvarlige avdelinger, for å legge en justert plan for høsten. Hovedmålsettingen er å prioritere aktiviteter/arrange­ment som fenger flest mulig av våre medlemmer. Dette gjelder alt fra mesterskap til kurs.

Eksempler på dette er at vi planlegger å kombinere sentrale kurs, som Militærmaktseminaret og PSYOPS-kurset, med digitale «teasere» som en forberedelse eller supplement til kursene. Videre flyttes vår­konkurransene i skyting til høsten og benevnes regionmesterskap.

Da arrangørene legger mye arbeid i å få dette til, er det viktig at medlemmene benytter seg av tilbudene ved å delta. Spesielt oppfordrer vi dere til å samles om årets patruljeløp, slik at dette kan gjennomføres og bli et flott arrangement som bidrar til sam­hold i avdelingene.

Sekretariatet ønsker innspill til aktiviteter som vi kan eller bør gjennom­­føre i høst!

Konsekvenser for Landsmøtet

Som alle har fått med seg har vi på grunn av den pågående korona­situasjonen vært nødt til å utsette årets Landsmøte (LM). Dette var planlagt gjennomført på Kjevik 20-21. juni, i nært samarbeid med NROF avdeling Kristiansand.

Da forbundsstyret ser det som viktig å gjennomføre et LM i år for å holde valg og sette rammene for videre arbeid i Forbundet, har vi jobbet med å finne frem til alternative datoer å gjennomføre det på. Vi har nå besluttet å gjennomføre LM lørdag den 22. august 2020 i Oslo. Møtet vil bli redusert til en dag, og slik det ser ut nå satser vi på fysisk oppmøte.

For at det skal være mulig å gjennomføre møtet i løpet av en dag, innenfor de retningslinjer som myndighetene gir, er vi avhengige av å gjøre noen tillempinger/justeringer i forhold til normalen for gjennomføring av LM. Det vil derfor bli sendt ut en justert forretningsorden som regulerer møtegjennomføringen.

Videre vil en del saker som det normalt orienteres om på LM bli sendt ut på forhånd, slik at avdelingene kan komme med innspill, og sakene kan ferdig­behandles, før selve møtet. Som en del av dette har vi gjort de plan­lagte foredragene fra Forsvars­departementet og Forsvaret til­gjengelige på nrof.no.

Sekretariatet jobber med en plan for gjennomføring av møtet og vil komme med ytterligere detaljer, samt sende ut saker/bakgrunns­stoff for behandling/respons hos avdelingene etter hvert.

Vi håper alle har forståelse for at det er nødvendig å gjøre tillempinger i nåværende situasjon for å få gjennomført valg og sette rammene for videre arbeid i Forbundet.

Arbeidsrutiner i sekretariatet og Forbundsstyret

Sekretariatet og Forbundsstyret (FS) har siden 13. mars måttet løse sine oppdrag uten fysisk daglig tilstedeværelse på kontoret og i møter. Dette har, som for de fleste andre organisasjoner, både bydd på utfordringer, men også skapt nye muligheter. Vi har gjennom hele perioden forsøkt å gi informasjon og retningslinjer til avdelingene og enkeltmedlemmer, for å bidra til at NROF oppfattes som ansvarlige og seriøse.

Selv om kontorforholdene på Akershus festning gjør at det er mulig å holde fysisk avstand, har sekretariatet valgt å følge rådet om å unngå offentlig kommunikasjon. Sekretariatet har derfor i perioden hatt hjemmekontor, ukentlige møter på Skype og temabaserte Skype-møter etter behov.

Etter påske har vi også møttes en dag i uka på kontoret. Dette har fungert bra for vår del, og vi håper også at avdelingene og med­lemmene har fått den respons de har hatt behov for.

For FS ble den første utfordringen å få gjennomført årets strategi­samling. Denne var planlagt ved Garnisonen i Sør-Varanger, men måtte erstattes av et virtuelt møte på Skype. Dette fungerte, takket være gode forberedelser fra alle. Tilfredsstillende og nødvendige føringer for videre arbeid i sekretariatet ble gitt. Videre har vi i perioden hatt flere møter i forretningsutvalget på Skype for å avklare større og mindre saker uten å måtte involvere hele FS.

Erfaringene fra kombinasjonen av bruken av hjemmekontor og møter ved hjelp av digitale løsning­er er noe vi vil ta med oss videre for å se på hvordan vi kan øke effektiviteten og redusere kost­nader sentralt.