Kompetent personell kritisk for Forsvaret

Det er mye positivt i regjeringens forslag til langtidsplan (LTP). Særlig er jeg fornøyd med at regjeringen erkjenner at tilstrekkelig personell med rett kompetanse er avgjørende for å oppnå ønsket effekt av den foreslåtte strukturen, selv om personelltilførselen ser ut til å være for liten og komme for sent.

PP/ JØRN BUØ, PRESIDENT

Jørn Buø, president i NROF. Foto: Ole K. Haagenrud.

LTPens videre skjebne er nå opp til Stortinget.

■■■ Det er ingen tvil om at denne LTPen foreslår en rekke forbedring­er på personellområdet.

Det er likevel vanskelig å lese om den foreslåtte personelløkningen er tilstrekkelig, da det er et avvik mellom langtidsplanen og forsvars­sjefens strukturalternativ D, som er det alternativet som ligger nærmest LTP-forslaget. Tidsperspektivet er heller ikke det samme i det fag­militære rådet og langtidsplanen.

Hva som derfor er en netto tilførsel i strukturen i forbindelse med nye avdelinger og oppgaver, og hva som er tiltak for å øke bemanningen i eksisterende avdelinger, er heller ikke lett å lese ut av regjeringens forslag.

Videre er det viktig, som det beskrives i LTPen, at «avdelinger med høye krav til reaksjonsevne vil ha et naturlig behov for en annen sammensetning av personell­kategoriene enn avdelinger med lavere krav til reaksjonsevne».

– Reservisten er en del av ­bemanningsløsningen

NROF mener at reservisten er en del av bemanningsløsningen for Forsvaret. Dette har tidligere og nåværende forbundsledelse jobbet systematisk med over flere år, og det ser nå ut til å gi resultater. Det er vi både stolte av og glade for. Riktig balanse mellom fast ansatte og reservister i strukturen vil øke det økonomiske handlingsrommet og bidra til tilstrekkelig bemanning av Forsvarets avdelinger.

NROF støtter behovet for å styrke Forsvarets evne til hurtig innsats, og er glad for økt fokus på, og lovendring for å benytte frivillige kontrakter for å nå dette målet. Gjennom en aktiv forvaltning av styrkestrukturen, inkludert bruk av kontrakter i nødvendig grad, tilpasset ståtid og øving/trening, og med et tilpasset system for inn­kalling, vil reservister kunne bidra til å nå ønsket reaksjonsevne nasjonalt og internasjonalt.

– Bra med fokus på operative avdelinger og effekt

NROF mener det er positivt at Langtidsplanen denne gangen så tydelig legger opp til å fokusere på operative avdelinger og leveranser, og ikke legger opp til debatt om lokalisering som normalt over­skygger fokuset på leveranser og effekt.

Samtidig mener jeg at LTPen kunne vært enda tydeligere på hva regjeringen ønsker å få ut av For­svaret, og hvilke konkrete for­ventninger regjeringen mener at Forsvaret skal møte. Det må være en forutsetning for en mer overordnet styring slik regjeringen legger opp til.

Det videre arbeidet med LTPen må være tydelig på at investeringer i materiell må gjenspeiles i økt satsing på tilstrekkelig øvet personell som skal benytte materiellet, slik at ikke personellet blir begrensningen i å oppnå ønsket effekt av, i mange tilfeller, begrenset antall plattformer.

I forsvarssjefens fagmilitære råd heter det blant annet at risikoen for mellomstatlig konflikt igjen har blitt relevant i vår del av verden. Regjeringen legger den samme forståelsen av den sikkerhets­politiske situasjonen i våre nærområder til grunn for sin LTP.

– En betydelig risiko

Spriket mellom forsvarssjefens anbefaling og langtidsplanens struktur viser at regjeringen tar på seg et ansvar for en betydelig risiko innenfor ett eller flere områder uten å utdype dette nærmere. Økt reaksjonsevne, økt utholden­het, redusert sårbarhet, evne til å bidra mer til NATO og inter­nasjonale operasjoner samt økt volum og bredde, var områder forsvars­sjefen mente den sikkerhetspolitiske situasjonen krever satsing på.

Stortinget må være tydelige

NROF mener Stortinget i den videre behandlingen bør tydelig­gjøre hva som er prioritert og ikke, og hvilken risiko som ligger i plan­en, overfor landets befolkning. Dette behovet forsterkes ytterligere av den utviklingen vi ser blant våre allierte i evnen, og muligens viljen, til å bidra til fellesskapet på be­kostning av en mulig mer pro­teksjonistisk politikk. Velgerne har krav på å få en tydelig melding fra våre politikere om den risiko vi utsettes for ved at vedtatt plan avviker fra det forsvarssjefen anbefalte.

Finansiering vanligvis problemet

Vel så viktig som valgt struktur, er viljen til å finansiere vedtatt struktur. Det betyr at det ambisjons­nivået som legges i LTPen, inkludert den effekt som ønskes oppnådd, må finansieres. Dette inkluderer til­strekkelig bemanning, tilstrekkelig øving og trening av hele struktur­en inkludert reserven, finansiering av operasjoner i og utenfor Norge, samt fremtidig drift av nye investeringer. Dessverre har mangelfull finansi­ering av vedtatt struktur vært en gjenganger for Forsvaret.

Av debattene som har pågått gjennom våren ser vi et klart behov for å tydeliggjøre noen begreper i forbindelse med reservister, slik at det skapes en felles forståelse som grunnlag for et reservistkonsept.

Dette er NROFs forslag til definisjoner:

  • Reservister = personell som er tjenestepliktige, men som ikke er stadig tjenestegjørende i Forsvaret
  • Aktiv reserve = den delen av strukturen som inneholder personell som et mobiliserings­tillegg, og som er trent og øvd i sin stilling/avdeling
  • Udisponert reserve = tjeneste­pliktig personell utenom styrke­strukturen som kan benyttes som erstatningsmannskaper

En helhetlig tankegang rundt styrkestrukturen er avgjørende for å kunne forsvare landet ved krig og krise. Dette krever at Forsvaret og forsvarets sjefer tar et større ansvar for at hele styrkestrukturen har det volum og den kvalitet som er nødvendig. Reservistenes kompetanse, sivil og militær, vil være viktig for den enkelte avdelings operative evne.

En god arbeidsgiverdialog er essensielt

En viktig del av denne tanke­gangen er å skape en større forståelse for forsvarssektorens virke i samfunnet. En godt gjennomtenkt arbeidsgiverdialog er essensielt for å styrke samarbeid og gjensidig forståelse mellom For­svaret, reser­visten og dennes arbeidsgiver. Den sivile arbeidsgiver bør bevisst­gjøres på hva det vil si å ha en reservist ansatt. Det må skapes forståelse for at den ansatte tidvis vil være inne til trening og øving, og at han eller hun i retur vil ta med nyervervet kunnskap tilbake til bedriften.

Ambassadører

I tillegg til å ha fokus på styrke­strukturen og reservistene som utgjør den aktive reserven, skal vi ikke glemme alle de gode forsvars­ambassadørene som enten er en del av den udisponerte reserven eller som en gang har vært reservister. NROF ser at vi har en rolle i å bidra til økt forståelse for Forsvaret og bidra til økt forsvarsvilje hos alle reservister, fremtidige, tidligere og nåværende.

NROF håper at dette arbeidet prioriteres, slik at det ikke overlat­es til den enkelte reservist å måtte argumentere for viktigheten av tjenesten. Reservister må ikke ende i en situasjon hvor de stiller potensielt svakere i arbeidsmarkedet på grunn av fravær til trening og øving.

– Forventer at muligheten gripes med begge hender

Regjeringens forslag til langtids­plan skaper forutsetninger for et reservistkonsept som et essensielt bidrag til nødvendig forsvarsevne. Jeg forventer at de som er ansvarlige for å vedta endelig plan, samt de som skal implementere den, griper denne muligheten til å få et best mulig forsvar for pengene, med begge hender. De kan være sikre på at NROF vil følge nøye med og tilby bidrag i den videre prosessen.

Pro Patria!